INNSATSOMRÅDER ARCTIC-365

Formålet med Arctic-365 er å øke verdiskapingen og sysselsettingen i klyngen og i reiselivsnæringen i Nord-Norge gjennom et samarbeid på tvers av næringer for å løse lavsesongs problematikk i reiselivsnæringen. Arbeidet vil fokusere på identifisering av potensielle målgrupper for turisme i hele året og utvikling av «reason to go» opplevelser for disse. Formålet er også forankret i Innovasjon Norges nye strategi for reiselivsnæringen «Hele Norge – hele året».

 

Gjennom klyngen Arena Lønnsomme Vinteropplevelser har vi bidratt til å bygge opp en ny vintersesong for deler av klyngebedriftene. Nå vil vi bruke samme verktøy og metodikk for å ta bort lavsesonger og bygge vinteren for de av klyngebedriftene som fortsatt har kapasitet. Gjennom seks år med ALV-samarbeidet, har det vært en kontinuerlig styrking av relasjoner og tillit mellom klyngebedrifter, myndigheter og FoU-institusjoner. Klynga har utviklet produkter og tjenester og pakket, testet og presentert disse i internasjonale markeder, utviklet utdanningsprogrammer og engasjert seg i en rekke FoU-prosjekter.

 

I løpet av seks år, har klynga Arena Lønnsomme Vinteropplevelser (ALV) bidratt til å utvikle vintersesongen i Nord-Norge fra lavsesong med ingen eller svært lav omsetning til en lønnsom periode. Vi vil utnytte klyngemetodikken, verktøyene og den gode samhandlingen mellom bedriftene i ALV for å utjevne sesongvariasjoner i klynga og i landsdelen.

 

Vi er allerede i gang med et omfattende tverrsektorielt samarbeid i forbindelse med Arctic Frontiers som ble arrangert i Tromsø i uke 4/2018. Sammen med Norges Råfisklag, Fylkesmannen i Troms, Kompetansenettverk for matprodusenter i Troms, Troms fylkeskommune og Innovasjon Norge arrangert vi et matseminar som side-event til Arctic Frontiers fredag 26.1.18. Seminaret tilrettelegges for lokale og regionale matprodusenter og reiselivsaktører.


Det samlede turistkonsum i Norge var omlag 160 milliarder kroner i 2015 (SSB). Mens de norske turistenes forbruk er relativt stabilt, er det særlig de utenlandske turistenes konsum som har økt i perioden. Utenlandske turister brukte vel 45 milliarder kroner i Norge i 2015. Deres turistkonsum i Norge utgjorde 28,6 % av det totale turistkonsumet, mot 26,3 % i 2013.  Tall fra SSB viser at reiselivsnæringens andel av BNP i fastlands ­Norge var 4,2 % i 2015, mot 4,1 % i 2014. Videre viser Satellittregnskapet for turisme (SSB) at det var 158 400 årsverk i reiselivsnæringen. Det betyr at reiselivsnæringens andel av sysselsettingen i fastlands­ Norge lå på 6,9 %. Grovt kan man si at 1 av 15 jobber i reiselivsnæringen. I Nord-Norge er det 15 462 sysselsatte i reiselivsnæringen og en omsetning på 18 235 mill kroner (2016).

 

Et annet måltall for utviklingen turisme i Norge er kommersielle gjestedøgn (SSB). Kommersielle gjestedøgn måler overnattinger på hoteller, campingplasser, hyttegrender og vandrerhjem (over 10 senger). Det var litt over 33 millioner gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder i Norge i 2016. Det er en økning på 5 %, eller 1,5 millioner gjestedøgn fra 2015.  Norske gjestedøgn økte med 2 %, mens antall uten­landske gjestedøgn økte med 10 %. Samtidig økte utenlandske ankomster ved hotellene med 12 % viser tall fra SSB. Antall ankomster i Norge øker mer enn resten av verden, som betyr at Norge for andre år på rad, tar en større andel av internasjonal turisme.

 

Med 3 713 787 kommersielle overnattinger i 2016 har Nord-Norge hatt en økning i samlet antall overnattinger fra 2015 på 8,6 %, mens Norge som helhet har hatt en økning på 4,6 %. Av fylkene har Troms hatt størst økning med 15,2 %. Nordland har en økning på 7,4 %, mens Finnmark har en nedgang på 1,5 %. Nord-Norge har økt sin markedsandel i Norge med 0,4 %-poeng fra 2015 til 2016. I perioden fra 2012 til 2016 har Nord-Norge hatt en økning i samlet antall kommersielle overnattinger på 19,0 %, mens Norge som helhet har hatt en økning på 10,7 %. Det er Troms som har hatt den største økningen med 33,6 %. Nordland har økt med 12,5 % og Finnmark har økt med 9,4 %. Nord-Norge har økt sin markedsandel i Norge med 0,8 %-poeng fra 2012 til 2016.

 

Vinteren 2016/17 var det 133 600 gjester på vinterferie i Nord-Norge. 66 % av disse besøkte Tromsø og 79 % tilbragte vinterferien i Troms. Den direkte relaterte omsetningen i reiselivsbedriftene som følge av vintertrafikken var i overkant av 574 mill kroner for hele Nord-Norge. Tar vi med indirekte virkninger så som omsetning i handel er tallet nærmere 759 mill kroner for Nord-Norge.

 

Vi har fortsatt et stort uforløst potensiale i for økt trafikk i vintersesongen, men også om våren og høsten. Potensialet skal forløses ved gjennomføring av tiltak innenfor fire hovedinnsatsområder: Innovasjon, Internasjonalisering, kompetanse og nettverksbygging.


ARCTIC-365 SKAL UTVIKLE OMRÅDET TIL ET UNIKT OG FORETRUKKET REISEMÅL MED ATTRAKTIVE HELÅRSOPPLEVELSER I VERDENSKLASSE.


INNOVASJON

Klyngen har utviklet en Innovasjonsmodell for utviklingsarbeidet i klyngen. Denne består av tre deler:

1.    Felles kunnskap om markedene gjennom Segmenteringsmodellen og ny markedskunnskap spesielt om de asiatiske markedene

2.    Felles metodikk for produktutvikling/annen utvikling. BLT-metodikken består av å utvikle løsninger med basis i behov og teste disse innen de ferdigstilles

3.    En felles online-basert infrastruktur som samler og kategoriserer produktark, dokumenter og annen relevant informasjon i klyngebedriftenes dialog med markedsaktører

Innovasjonsmodellen utvides i Arctic-365 til å omfatte bedrifter og leveranser fra flere bedrifter og andre næringer slik at vi kan møte behovet for nye og innovative opplevelser som målgruppene forventer.

KOMPETANSE

Kompetanse og kvalitet er ett av innsatsområdene det er fokusert på i klyngen.

 

Kurstilbud

Vi har så langt utviklet en rekke kurs og kompetansehevende tilbud. I samarbeid med Visit Tromsø-regionen ble det gjennomført nordlysguidekurs på ulike steder og totalt har ca 500 personer deltatt i løpet av fem år. Med bakgrunn i gode tilbakemeldinger har også hvalsafarikurs og vinterguidekurs blitt utviklet.

Om den enkelte bedriften skal kunne møte fremtidens utfordringer, må vi styrke vår kompetanse. Vi har gjennomført en bred kompetansekartlegging i klyngebedriftene og vil henvise bedriftene til kurs om allerede eksisterer eller utvikle nye tilbud der det er nødvendig. Alle kompetansetilbud og kurs som er utviklet er tilgjengelig for gjennomføring blant klyngebedriftene som lokale/regionale kurs, forutsatt et høyt nok deltakerantall på de ulike kursene.

Se våre kurstilbud.

Nasjonalt Kvalitetssystem

Reiselivsklyngene NCE Tourism – Fjord Norway, Arena Lønnsomme Vinteropplevelser, Arena USUS, og det tidligere Arena prosjektet Innovative Opplevelser, samt HANEN har med bakgrunn i innspill fra klyngebedrifter/medlemmer tatt initiativ til å utvikle et Nasjonalt Kvalitetssystem for aktivitetsbedrifter, attraksjoner og muséer. Et kvalitetssystem er, sammen med ny kunnskap rundt priselastisiteten av opplevelser, et nøkkelelement for å imøtekomme utfordringen rundt store kvalitetsforskjeller mellom bedriftene.

Les mer om Nasjonalt Kvalitetssystem. 

Norsk Naturguide Studium

I samarbeid med Høgskolen i Alta/UiT har klyngen utviklet Norsk Naturguide studiet, hvor målet er å utdanne kompetente naturguider. Det fokuseres på guiderollen der friluftslivets verdier legges til grunn for gode opplevelser, regional historie, lokale tradisjoner, naturbruk og lokale naturforhold inn i et større globalt miljøperspektiv. Norsk Naturguide er samlingsbasert over to år og gir 60 studiepoeng. Studiet startet opp 18. August 2013.

Les mer om Norsk Naturguide Studium.

Arctic Tourism Competence

Gjennom delprosjektet «Arctic Tourism Competence» har vi utviklet landets første erfaringsbaserte masterutdanning innen reiselivsnæringen. Studiet starter opp i 2019 og vi er nå i gang med å rekruttere studenter.

Les mer om Arctic Tourism Competence.

INTERNASJONALISERING

I klyngen står arbeid med å identifisere og åpne nye distribusjonskanaler sentralt. Bearbeiding av internasjonale markeder prioriteres og klyngen benytter ressurser til å åpne nye distribusjonskanaler for klyngemedlemmene og styrke relasjonene til etablerte internasjonale samarbeidspartnere.

Sentralt i dette arbeidet er vår CRM som teller over 800 internasjonale samarbeidspartnere med oppdatert informasjon om hver enkelt distributør og deres kundeprofiler. Klyngen kobler klyngebedrifter med internasjonale aktører gjennom aktiviteter i ulike internasjonale markeder og ved å trekke samarbeidspartnere til klyngebedriftene.

Forståelse av forretningskultur, forhandlinger og hva som bygger langsiktige relasjoner er sentralt i vårt internasjonaliseringsarbeid.

Vi har også fokus på internasjonal tilgjengelighet til klyngeområdet ved at vi bearbeider flyselskaper og charteroperatører til å forbedre og fornye sitt transporttilbud til området.

Gjennom arbeid i Arena Lønnsomme Vinteropplevelser har vi utviklet metoder og verktøy for internasjonaliseringsarbeid som er tilgjengelig for den enkelte klyngebedriften og fellestiltak i klyngen

 

CRM

SuperOffice er klyngens CRM system. Her lagrer vi informasjon om turoperatører og andre partnere. Denne informasjonen er tilgjengelig for klyngebedriftene også.

Ønsker du å bruke informasjon fra klyngens CRM system? Fyll ut skjemaet nedenfor. 

Navn *
Navn
 

NETTVERKSBYGGING

Det var i utgangspunktet lite samhandling mellom bedriftene da Arena Lønnsomme Vinteropplevelser ble etablert i 2011. Klyngeprosjektet hadde derfor som et delmål å arbeide strategisk for å styrke samholdet og graden av samarbeid og samspill. En ekstern evaluering av Arena Lønnsomme Vinteropplevelser høsten 2017 konkluderer at klyngeprosjektet i stor grad har klart å skape en tettere klynge med mer samarbeid og samhandling.

Dette arbeidet videreføres med fokus på å tilrettelegge for interessante møteplasser for klyngebedriftene på klyngesamlinger og den årlige SNOW-konferansen. Dessuten til å stimulere og tilrettelegge for fellesprosjekter mellom klyngebedriftene som utvikler sterkere samhandlingsmønster.

 

Foto: Ziggi Wantuch / www.nordnorge.com