Utvikling av Nasjonalt Kvalitetssystem

UTVIKLING AV NASJONALT KVALITETSSYSTEM

Et nasjonalt kvalitetssystem for bedrifter som produserer utendørs opplevelser, aktiviteter, attraksjoner, museer og festivaler vil bli lansert høsten 2018. Bak dette står flere klynger og organisasjoner med Arena Lønnsomme Vinteropplevelser som hovedinitiativtaker.

Behovet for å utvikle et Nasjonalt Kvalitetssystem er bedriftsdrevet og på denne bakgrunn gjennomførte de to Arena-prosjektene Innovative Opplevelser og Lønnsomme Vinteropplevelser i 2012/13 et FoU-prosjekt med målsetting å gi svar på hva som er vesentlige positive og negative konsekvenser av sertifiseringer i reiseliv generelt, og særlig i forhold til naturbaserte involverende opplevelser og guiding. Prosjektet ble gjennomført som en sammenligning av eksisterende kvalitetssystemer i Skottland, New Zealand og Island og utgjør et verdifullt grunnlag for dette forprosjektet.

Studien viser at sertifiseringer på individ og bedriftsnivå innen reiseliv, og ikke minst naturbasert reiseliv, bidrar til økt kvalitet i næringen. Konkurrentland for Norge har derved et fortrinn som er særlig kritisk siden Norge er et høykostland og må konkurrere på kvalitet. Videre at vårt største potensiale er innen opplevelsesbasert reiseliv, og spesielt det naturbaserte reiselivet hvor svært mye er overlatt til tilfeldighetene på grunn av lite formalisert og sertifisert kompetanse og kvalitet.

Sist men ikke minst at naturbaserte opplevelser er i større grad enn andre opplevelsessekstorer, og andre reiselivssektorer, er utsatt for høyere risiko på grunn av vær, vind, landskap, utstyr, etc. som kan medføre ulykker, skade og død for både kunder og personale.


Det pågår et FoU-prosjekt «A science-based quality assurance system for outdoor adventure tourism in Norway» og et hovedprosjekt - Nasjonalt Kvalitetssystem. I FoU-prosjektet er det satt av ressurser til å utrede, analysere og dokumentere ulike sider ved utvikling og implementering av en kvalitetssystem i deler av den norske reiselivsnæringen.

Nasjonalt Kvalitetssystem vil kvalitetssikre den enkelte bedriften som velger å delta i systemet gjennom besøk av en rådgiver som «mystery guest». Rådgiveren følger kundereisen gjennom bedriften, skriver en rapport som eventuelt gir bedriften nok score til å få merke som kvalitetssikret. Rapporten gjennomgås med bedriften og det avtales tidsrom for eventuelle forbedringer og ny gjennomgang. Kriteriene er utviklet av IQ International og i det tidligere nevnte FoU-prosjektet. Vinteren og våren 2018 testes 20 bedrifter. Denne testingen vil legge grunnlaget for den siste finjusteringen av Nasjonalt Kvalitetssystem.


Har du spørmål angående arbeidet med å utvikle et Nasjonalt Kvalitetssystem, kontakt prosjektleder Børre Berglund.
+47 90 05 68 69 / post@vintertroms.no