Måling av utvikling i reiselivet

Arena Lønnsomme Vinteropplevelser inviterte 14.2.18 til nasjonalt arbeidsseminar med tema «Måling av utvikling i reiseliv». Her møttes flere sentrale aktører for å diskutere hvordan vi i fremtiden vil måle utvikling innen reiselivsnæringen. Seminaret belyste tre sentrale spørsmål –Hva måler vi i dag? Hva ønsker vi å måle? Hva får vi til å måle?

Flere bidro med gode presentasjoner av sentrale målinger og undersøkelser knyttet til måling av utvikling i reiseliv. Blant disse var Innovasjon Norges Turistundersøkelse, Avinors Reisevaneundersøkelse, SSB Kommersielle Gjestedøgn og Satellittregnskapet og Telenor Mobility Analytics. Menon presenterte og belyste hva begrensningene er med hvordan vi måler i dag og hva vi kan måle.

Initiativet ble godt mottatt og det er enighet om å ta dette arbeidet videre. Børre Berglund, klyngeleder i Arena Lønnsomme Vinteropplevelser tar ansvar for videre fremdrift sammen med Erik Jakobsen, Menon og Margrethe Helgebostad, Innovasjon Norge. Målsettingen er å utarbeide forslag til videre tiltak og presentere dette på et nytt arbeidsseminar før sommeren 2018.