SNOW17: HURTIGRUTEN: BARRIER AND DRIVER IN MASS TOURISM DEVELOPMENTS 

HURTIGRUTEN: BARRIER AND DRIVER IN MASS TOURISM DEVELOPMENTS 

HURTIGRUTEN SOM FASILITATOR OG FORMALISATOR

Hurtigruten startet i 2006 en prosess som sterkt har bidratt til omstrukturering av vinterturismen i Nord-Norge. Vinteren har gått fra være lavsesong til høysesong. Sentralt i utviklingen har vært å utvikle land destinasjoner. Nordkyn er en av disse, hvor det er utviklet turer mellom Kjøllefjord og Mehamn, og et opplevelsesprodukt knyttet til samisk kultur. Dette er en utvikling som har skapt flere arbeidsplasser, og som i høy grad har bidratt til økt profesjonalitet i regionen. Økonomien i denne turismen, er i første rekke knyttet til besøk av hurtigruteturister, men prepareringen av produktene har også ført til vekst i annen turisme.

I denne presentasjonen vil vi si noe om hvordan arbeidet har foregått, vurdere Hurtigrutens rolle, og hvilke resultater arbeidet har gitt. Et særlig fokus vil være på hvordan kunnskap av ulik slag har bidratt til en større grad av skripting eller formaliseringen av produksjonen. Og hva skjer med produksjonen når den skriptes og repeteres, hva skjer med tradisjonskunnskapen når den blir til turistfortellinger, og hva med autentisiteten og den dagsaktuelle etterretteligheten?

Christian B. Ekeland (NO)

Christian B. Ekeland, PhD har forsket på opplevelsesproduksjon og destinasjonsutvikling, og hvordan disse elementene samspiller. I vinterprosjektet studerte Christian Hurtigrutens industrielle opplevelsesproduksjon. Fokuset var særlig på nordlysjakten. Han har sett på hvilke virkemidler Hurtigruten benytter for å skape gode opplevelser og hvordan turistene emosjonelt responderer på disse. Denne forskningen argumenterer for at om man skal studere menneskelige opplevelser og opplevelsesproduksjon må man kombinere forskjellige metoder som spørreskjema, observasjon og intervju.

 
Lina+Mittelbach.png

Lina Helene Mittelbach (NO)

Lina Helene Mittelbach er stipendiat ved Institutt for reiseliv og nordlige studier, UiT Norges arktiske universitet, Campus Alta. Linas doktorgradsforskning fokuserer på tyske vinterreisende som utgjør et viktig segment i Nord-Norge og som også er et logisk valg med tanke på hennes tyske bakgrunn. Lina forsker på hvordan tyske Hurtigruteturister oppfatter Nord-Norge om vinteren. Hun legger spesielt vekt på hvordan våre nordlige strøk fremfortelles i relasjon til stereotyper og hvordan disse fortellingene kan relateres til markedsføringsmaterialet til Hurtigruten.

 

Arvid Viken (NO)

Arvid Viken er professor i turisme ved UiT Norges Arktiske Universitet. Vinterprosjektet har hatt Hurtigruten som ett av sine fokus. Det har vært gjort ulike studier, to basert på intervjuer og spørreskjema blant turistene, en studie av virkningen av hurtigrutens arbeid mot noen av sine ilandstigningshavner, blant annet Kjøllefjord og Vardø. En av ombordstudiene har tatt for seg hvordan man utvikler ‘interesse’ utover den umiddelbare opplevelsen, for eksempel av nordlyset. I studien av ilandstigningshavner har fokuset vært på hvordan kontakten med Hurtigruten har brakt energi til den lokale destinasjonsutviklingen, både direkte, og indirekte gjennom den oppmerksomhet som stedene derigjennom har fått, blant annet fra forskningssektoren.  

 
Jan+Olav+Evensen.jpeg

Jan Olav Evensen (NO)

Jan Olav Evensen er initiativtaker, daglig leder og største eier i Arctic Coast AS, som er Hurtigrutens utfluktsleverandør på Nordkyn. Årlig kjører Arctic Coast ca 300 utflukter for Hurtigruten, sommer og høst er det samisk opplevelse, og på vinteren scootersafarier. Jan Olav jobber dessuten i 40 % stilling i Nordkappregionen Næringshage, og er arbeidende styreleder i Finnkirka AS. Finnkirka AS sørger for å holde liv i lyskunstverket på havklippen Finnkirka, en av Hurtigrutens store severdigheter i nord.

Tidlig på 2000-tallet jobbet han som prosjektleder for Foldalbruket i fire år, og i fire år deretter som daglig leder for Visit Nordkyn. Jan Olav brenner for næringsutvikling, og er en av dem som gjort reiseliv til en betydningfull næring på Nordkyn.